ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sportunit Comm.V met maatschappelijke zetel te Edingsesteenweg 53B, 1755 Gooik en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0738.438.432 (hierna: Sportunit).


 

Door het gebruik maken van onze diensten aanvaardt de klant uitdrukkelijk de hierna vermelde voorwaarden. Deze zijn geldend voor alle geleverde diensten. Slechts uitdrukkelijke afwijking tussen de partijen overeengekomen en schriftelijk tussen hen in een akkoord vastgelegd, kunnen afbreuk doen aan deze. Deze voorwaarden maken deel uit van de dienstverleningsovereenkomst en hebben voorrang op de bepalingen ervan. 


Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.


Artikel 2 – Prijzen en betaling

De prijs voor onze diensten is deze zoals vermeld op onze website.

Al onze offertes en prijsopgave zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan behouden wij ons het recht de prijzen aan te passen. 

Al onze facturen zijn te betalen binnen 15 dagen na ontvangst ervan. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.

Afwezigheid op vaste trainingsuren geeft geen recht op tariefsvermindering.

Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag en bij gebrek aan tijdig en grond bezwaar is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur en van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 12% op het factuurbedrag, met een minimum van 40 EUR per factuur als conventionele schadevergoeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Men wordt verzocht steeds de data en het nummer van de factuur te vermelden.

Ingeval van niet tijdige betaling van de factuur behoudt de dienstverlener zich het recht de diensten onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeide kosten zijn ten laste van de klant.

Kosten verbonden aan onbetaalde facturen of andere aanmaningskosten zijn in deze schadevergoeding niet inbegrepen en vallen afzonderlijk ten laste van de klant.

Artikel 3 – Annulatievoorwaarden

U hebt als consument wettelijk gezien een herroepingsrecht van 14 dagen voor digitale producten voor de aanvang van een cursus of traject. Wanneer u niet binnen de 14 dagen u aankoop annuleert, is uw inschrijving definitief. Wanneer cursussen of trajecten reeds gestart zijn of u reeds toegang hebt gekregen tot het cursusmateriaal ziet u af van dit herroepingsrecht. Trajecten zijn niet vroegtijdig stop te zetten zonder geldige reden (zoals blessures of andere dwingende redenen om stop te zetten), bij inschrijving stem je toe om het volledig traject te volgen, ook bij betaling in termijnen.

Artikel 4 – Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet.

Elke stopzetting van het geheel of een gedeelte van de diensten voor de volgende maand dient schriftelijk te geschieden per mail en dit voor de 25e van de lopende maand. Indien de stopzetting, voor het gebruik van diensten van de volgende maand, na de 25e van de lopende maand meegedeeld wordt, zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% op het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en reeds geleverde prestaties voor de volgende maand, onverminderd het recht van de dienstverlener om een hogere schade te bewijzen.

Indien wij ten gevolge van overmacht, staking, lockdown e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht om de overeenkomst op alternatieve manieren verder te zetten. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd naar de atleet. 


Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto's, namen, teksten, logo's, kleurencombinaties, etc niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy Policy.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

Artikel 8 – Overmacht

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 9 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Artikel 10 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.


Made With Brizy